راهنمای حمل چمدان

راهنمای‌حمل‌ چمدان‌و‌اضافه‌بار‌‌ در ‌سفر

تصویر لوگو
نام ایرلاین
نوع پرواز
کلاس پروازی
مقدار بار مجاز
چمدان اضافه اول
چمدان اضافه دوم
ارتقا از ۲۳Kg به ۳۲Kg
چمدان دستی
چمدان استاندارد
ترکیش ایرلاین ترکیش ایرلاین بین المللی اکونومی 2PC x 23KG $220USD $220USD $80USD 8KG 23x40x55cm (158cm(W+L+H
ترکیش ایرلاین ترکیش ایرلاین بین المللی بیزینس 2PC x 32KG $220USD $220USD X 8KG + 8KG (158cm(W+L+H
هواپیمایی امارات هواپیمایی امارات بین المللی اکونومی 2PC x 23KG $225USD $225USD $75USD 7KG 20x38x55cm

(150cm(W+L+H

Max 300cm + Fee

هواپیمایی امارات هواپیمایی امارات بین المللی بیزینس 2PC x 32KG $225USD $225USD X 7KG + 7KG

(150cm(W+L+H

Max 300cm + Fee

هواپیمایی قطر هواپیمایی قطر بین المللی اکونومی 2PC x 23KG $200USD $200USD $52USD 7KG 25x37x50cm

(158cm(W+L+H

Max 300cm + Fee

هواپیمایی قطر هواپیمایی قطر بین المللی بیزینس 2PC x 32KG $200USD $200USD X 7KG + 7KG

(158cm(W+L+H

Max 300cm + Fee

هواپیمایی لوفتهانزا هواپیمایی لوفتهانزا بین المللی اکونومی 2PC x 23KG $230USD $230USD

$173USD/$461USD

FreeBags/AddedPCs

8KG 23x40x55cm

(158cm(W+L+H

Max 292cm + Fee

هواپیمایی لوفتهانزا هواپیمایی لوفتهانزا بین المللی بیزینس 2PC x 32KG $230USD $230USD

$173USD/$461USD

FreeBags/AddedPCs

8KG + 8KG

(158cm(W+L+H

Max 292cm + Fee

هواپیمایی آسترین هواپیمایی آسترین بین المللی اکونومی 2PC x 23KG $230USD $230USD

$173USD/$461USD

FreeBags/AddedPCs

8KG 23x40x55cm

(158cm(W+L+H

Max 292cm + Fee

هواپیمایی آسترین هواپیمایی آسترین بین المللی بیزینس 2PC x 32KG $230USD $230USD

$173USD/$461USD

FreeBags/AddedPCs

8KG + 8KG

(158cm(W+L+H

Max 292cm + Fee

در صورت نیاز اسکرول کنید

* توضیحات :

  • موارد فوق قوانین عمومی ایرلاین‌ها در مواردی که حمل بارمجاز بر اساس تعداد میباشد بوده و قوانین خاص هرپرواز بر این موارد ارجعیت دارد.
  • نرخهای فوق برای خرید آنلاین بوده و در صورت پرداخت در فرودگاه ممکن است متفاوت باشد.
  • نرخ چمدان اضافه سوم به بعد ممکن است با چمدان های اول و دوم متفاوت باشد.
  • ایرلاین‌ها ممکن است در تعداد چمدان قابل حمل دارای محدودیت باشند.
  • نرخهای فوق برای بلیطهای با اجازه حمل سه چمدان نیز معتبر میباشد.
  • 23KG = 50LB , 32KG = 70LB , 8KG = 17LB , 7KG = 15LB
  • اطلاعات فوق صرفاً جهت آگاهی بوده و مسئولیت نهایی با مسافر خواهد بود.