راهنمای حمل چمدان

راهنمای‌حمل‌ چمدان‌و‌اضافه‌بار‌‌ در ‌سفر

تصویر لوگو
نام ایرلاین
نوع پرواز
کلاس پروازی
مقدار بار مجاز
چمدان اضافه اول
چمدان اضافه دوم
ارتقا از ۲۳Kg به ۳۲Kg
چمدان دستی
چمدان استاندارد
ترکیش ایرلاینترکیش ایرلاینبین المللیاکونومی2PC x 23KG$220USD$220USD$80USD8KG 23x40x55cm(158cm(W+L+H
ترکیش ایرلاینترکیش ایرلاینبین المللیبیزینس2PC x 32KG$220USD$220USDX8KG + 8KG(158cm(W+L+H
هواپیمایی اماراتهواپیمایی اماراتبین المللیاکونومی2PC x 23KG$225USD$225USD$75USD7KG 20x38x55cm

(150cm(W+L+H

Max 300cm + Fee

هواپیمایی اماراتهواپیمایی اماراتبین المللیبیزینس2PC x 32KG$225USD$225USDX7KG + 7KG

(150cm(W+L+H

Max 300cm + Fee

هواپیمایی قطرهواپیمایی قطربین المللیاکونومی2PC x 23KG$200USD$200USD$52USD7KG 25x37x50cm

(158cm(W+L+H

Max 300cm + Fee

هواپیمایی قطرهواپیمایی قطربین المللیبیزینس2PC x 32KG$200USD$200USDX7KG + 7KG

(158cm(W+L+H

Max 300cm + Fee

هواپیمایی لوفتهانزاهواپیمایی لوفتهانزابین المللیاکونومی2PC x 23KG$230USD$230USD

$173USD/$461USD

FreeBags/AddedPCs

8KG 23x40x55cm

(158cm(W+L+H

Max 292cm + Fee

هواپیمایی لوفتهانزاهواپیمایی لوفتهانزابین المللیبیزینس2PC x 32KG$230USD$230USD

$173USD/$461USD

FreeBags/AddedPCs

8KG + 8KG

(158cm(W+L+H

Max 292cm + Fee

هواپیمایی آسترینهواپیمایی آسترینبین المللیاکونومی2PC x 23KG$230USD$230USD

$173USD/$461USD

FreeBags/AddedPCs

8KG 23x40x55cm

(158cm(W+L+H

Max 292cm + Fee

هواپیمایی آسترینهواپیمایی آسترینبین المللیبیزینس2PC x 32KG$230USD$230USD

$173USD/$461USD

FreeBags/AddedPCs

8KG + 8KG

(158cm(W+L+H

Max 292cm + Fee

در صورت نیاز اسکرول کنید

* توضیحات :

  • موارد فوق قوانین عمومی ایرلاین‌ها در مواردی که حمل بارمجاز بر اساس تعداد میباشد بوده و قوانین خاص هرپرواز بر این موارد ارجعیت دارد.
  • نرخهای فوق برای خرید آنلاین بوده و در صورت پرداخت در فرودگاه ممکن است متفاوت باشد.
  • نرخ چمدان اضافه سوم به بعد ممکن است با چمدان های اول و دوم متفاوت باشد.
  • ایرلاین‌ها ممکن است در تعداد چمدان قابل حمل دارای محدودیت باشند.
  • نرخهای فوق برای بلیطهای با اجازه حمل سه چمدان نیز معتبر میباشد.
  • 23KG = 50LB , 32KG = 70LB , 8KG = 17LB , 7KG = 15LB
  • اطلاعات فوق صرفاً جهت آگاهی بوده و مسئولیت نهایی با مسافر خواهد بود.